Remember  I?m  in  love  with  you.
Please  save  your  heart  for  me.
อย่าลืมนะว่าเรารักกัน
เพราะฉะนั้น กรุณาเก็บรักษาหัวใจของเธอไว้ให้ฉันด้วย