เป็นผู้หญิงอย่า”หยุดสวย”
แต่ถ้าไม่สวยก็ “หยุดเถอะ!”