ความรักของเราเหมือนเส้นขนาน
แม้จะไม่มีวันมาบรรจบกัน
แต่ก็จะเคียงคู่กันตลอดไป