กาเม มอระนัง ทุกขัง โลเก
(กามตายด้านเป็นทุกข์ในโลก)