ระยะความโสด 
อยู่ที่โหมดของหน้าตา 
ลบด้วยสมบัติและที่นา 
หารด้วยอัตราความไวไฟ