โสดอย่างมีคุณค่า ชราอย่างลับๆ
ขึ้นคานอย่างมีระดับ กินตับอย่างมีชั้นเชิง!!