‎”รั ก ” เกิดจากคน”ส อ ง ค น ”
แต่ ” เ ลิ ก ” เกิดจากคน “ส อ ง ใ จ “